Mangel på almene boliger stiger

Facaderenovering Vapnagård i Helsingør

 

Færre almene boliger, er et ønske, som de borgerlige partier og især boligminister Ole Birk Olesen har for udviklingen på boligmarkedet i Danmark. Set i forhold til den demografiske udvikling, er det en tilstand der på længere sigt kan ramme mange tusinde danskere, som ikke vil være i stand til at få boliger i fremtiden med en rimelig leje. Især vil der komme stigende mangel på boliger til både familier, unge og især ældre.
Der er i øjeblikket 574.000 almene boliger. 491.000 af dem er familieboliger resten er fordelt på ældreboliger, ungdomsboliger og enkeltværelser. På landsplan er der 800 ledige boliger i den almene sektor og ventelisterne er stigende. Der er på landsplan 46.662 ældreboliger og der er 38 ledig. Der er omkring 250-300 seniorbolig fællesskaber, hvilket svarer til ca. 7000 boliger. Også i forhold til bofællesskaber er der stigende ventelister. Omkring 8% af alle ældre forventer at flytte i et seniorbofælleskab indenfor de næste fem år. Det svarer til omkring 80.000 personer, så der vil hurtig komme akut mangel på seniorbofællesskaber. I 2030 vil der være ca. 350.000 ældre der kun har folkepensionen som indtægtsgrundlag. De vil ikke have mulighed for at betale de høje lejeudgifter der er på det private boligmarked.  Også regeringens ghettoplan vil øge mangel på almene boliger yderligere. Det er en faretruende udvikling. Den almene sektor er den eneste del af boligmarkedet der kan sikre en fortsat udvikling af boliger til rimelige priser. Derfor er der brug for at øge andelen af almene boliger i kommunerne. For at sikre ældreboliger fremover er det også vigtigt at der sker en større renovering af de nuværende familieboliger således at de kan anvendes som ældreboliger. Det er boliger med brede døre og blokke med elevatorer. Det er uforståeligt, at regeringen ikke ønsker at udvide andelen af almene boliger. Den almene boligsektor er jo en særlig demokratisk model på det danske boligmarked. Boligselskabernes enkelte afdelinger styres gennem beboerdemokrati og det er med til at fastholde et fællesskab mellem beboer med forskellige sociale baggrunde. Der er ingen tvivl om at den almene boligsektor har været med til at øge integrationen i Danmark. Noget andet er at det finansieringsmæssigt er en billig økonomisk løsning for samfundet. Den renovering der iværksættes i den almene sektor betales af beboerne bl.a. gennem indskud til landsbyggefonden. Skal vi dække udfordringerne på boligmarkedet i fremtiden, skal den almene sektor øges.